Úrazy dětí v Čechách

Dětské úrazy

V České republice bohužel dosud neexistuje centrální a komplexní registr dětských úrazů. V rámci Národního akčního plánu prevence dětských úrazů ale Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s traumatologickými centry usiluje o jeho spuštění.

Úraz je nejčastější příčinou úmrtí a trvalého postižení do 25 let věku. Následkem úrazu zemře každoročně víc dětí než na všechna onemocnění (včetně nádorových) dohromady. Dětské úrazy se zhruba dělí na čtyři velké kategorie:

 • dopravní,
 • školní,
 • sportovní
 • a úrazy při „volnočasových“ aktivitách.


Nejtěžšími úrazy dětského věku jsou poranění z dopravy a po pádech z velké výšky (ty vznikají při volnočasových aktivitách a sportech).

Dopravní úrazy jsou velmi variabilní, obvykle velmi těžké a kombinované těžké a liší se především podle toho, jakým účastníkem dopravního úrazu poraněné dítě je. Typická jsou poranění dítěte jako spolujezdce v autě, liší se podle toho, zda bylo dítě připoutáno v sedačce, či nebylo. Zcela odlišné jsou například úrazy motocyklistů a jejich spolujezdců, a opět jiné jsou úrazy cyklistů. Poranění dětí, chodců, které jsou sraženy jedoucím dopravním prostředkem, tvoří další svébytnou kategorii.

Úrazy z dopravních nehod postihují většinou více tělesných systémů najednou. Tělesným systémem se rozumí například hlava a mozek, hrudník a jeho orgány, nebo krajina břicha s břišními orgány. Dalším systémem je skelet, jehož poraněním dochází ke zlomeninám. Poranění více tělesných systémů s přímým ohrožením života je definováno jako polytrauma.

Počet dětí, zemřelých při dopravních nehodách, se v posledních letech viditelně snižuje. Tento příznivý trend je dán především lepší organizací péče o poraněného už na místě nehody a při transportu do nemocnice, ale také výrazným zvýšením úrovně zdravotnické péče v nemocnicích. Toto zlepšení péče bylo umožněno koncentrací těžce poraněných pacientů do úrazových center při velkých fakultních a krajských nemocnicích. Traumacentra jsou špičkově materiálně vybavena, péči v nich zajišťují vysoce erudovaní odborníci a centralizací úrazové péče do několika málo míst dochází také k značnému nárůstu zkušeností s léčbou úrazů.

Zásadní úlohu ve snižujícím se počtu smrtelných nehod i těžkých poúrazových následků hraje prevence. Ta musí být komplexní a všudypřítomná. Začíná výchovou dětí ke správněmu chování v silničním provozu, zahrnuje prostředky zviditelnění dítěte na ulici (reflexní prvky), i bezpečné konstrukční a stavební dispozice všude tam, kde nejen děti ja účastníci silničního provozu pohybují: osvětlené a regulované přechody, stezky pro chodce, nadchody a podchody atd.. Velmi důležité je správné používání zádržných systémů (bezpečnostní pásy, sedačky) a dalších bezpečnostních prvků i zvyšující se bezpečnost samotných vozidel.

Úrazovost v dopravě je u nás 2x vyšší než v tzv. motoristicky vyspělých zemích.
1/3 úmrtí dětí a mladistvých je na následky úrazů při dopravních nehodách.
Ve věkové kategorii 15 -19 let  zemře 43% osob následkem dopravní nehody.
Úrazy dětí v Čechách - grafický přehled

Česká republika

 • v České republice je ročně ambulantně ošetřeno cca 300.000 dětí
 • více než 30.000 dětí je hospitalizováno
 • přibližně 3.000 má po úrazu trvalé následky
 • průměrně 200 dětí umírá následkem úrazu
 • dlouhodobě klesá dětská úmrtnost v důsledku úrazu, ale neklesá počet méně závažných, „běžných“ úrazů
 • počet dětských úrazů narůstá v prvních třech měsících roku a v září  (začátek školního roku)
 • dětská traumacentra pravidelně zaznamenávají zvýšený počet těžkých úrazů v dubnu a květnu (cca 1/3 všech těžkých úrazů během roku) a v září (cca 19%)

Svět

 • v zemích EU zemře každý týden 100 dětí následkem úrazů
 • zemích OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, sdružuje 34 ekonomicky nejvyspělejších států světa) údajně umírá ročně následkem úrazu 20.000 dětí ve věku do 14 let
 • ve vyspělých zemích jsou úrazy příčinou 40% úmrtí dětí do 14 let
 • úmrtí, jehož příčinou je úraz, je u dětí 2x častější než úmrtí v důsledku nádorového onemocnění
 • nejlepší statistiky a razantní pokles dětské úrazovosti vykazují Švédsko, Velká Británie, USA
 • nejhorší situace v Evropě je dlouhodobě např. v Rumunsku nebo Litvě

Ze statistiky dopravních nehod 2020

V roce 2020 zemřelo při dopravních nehodách 460 osob. Pro srovnání: v roce 2014 zemřelo na silnicích více než 600 lidí. Na pokles počtu obětí o 87 oproti roku 2019 měla vliv i pandemická situace, respektive omezení pohybu obyvatel.

 • Zemřelo 8 dětí ve věku 0-14 let (o polovinu méně než v roce 2019) – 3 oběti mezi chodci, 5 obětí spolujezdci v autě (3 připoutané na zadním sedadle, 2 nepřipoutané na předním sedadle).
 • V kategorii 15-20 let NIKDO NEZEMŘEL.

Zdroje informací:

 • Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.
 • Státní zdravotní ústav
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • Ředitelství složky dopravní policie Policejního prezidia České republiky
 • www.detskeurazy.cz